Міжнародна науково-технічна конференція

"Проблеми екологічної безпеки"


Учасники конференції
Автори Назва доповіді Тематичний напрям Дата реєстр.
1 Ульянова К.О., Національний авіаційний університет ЗАПОВІДАННЯ В ЧОРНОБИЛЬСЬКІЙ ЗОНІ ВІДЧУЖЕННЯ В КОНТЕКСТІ ЕКОСИСТЕМНОГО ПІДХОДУ управління регіональною екологічною безпекою 08.10.17
2 Крайнов І. П., д.т.н., проф. Харківський науково-дослідний інститут судових експертиз ім. Засл. професора Бакаріуса М. С., Попович О. В., аспірант Державної екологічної академії післядипломної освіти та управління Еколого-економічна та технологічна оцінка заходів з очищення забруднених обєктів управління регіональною екологічною безпекою 06.10.17
3 Іващенко Т. Г., к.т.н., с.н.с., Денисенко І. Ю. аспірант, Державна екологічна академія післядипломної освіти та управління Екологічні аспекти проведення дезактиваційних робіт з очищення насосно-компресорних труб від сольових відкладень з умістом природних радіонуклідів управління регіональною екологічною безпекою 06.10.17
4 Ярмош І.В., молодший науковий співробітник, Токаревський О.В., начальник лабораторії безпечного поводження з РАВ ДНТЦ ЯРБ Оцінювання впливу сорбції у геологічному середовищі на екологічну безпеку приповерхневих сховищ для захоронення радіоактивних відходів проблеми поводження з відходами 05.10.17
5 Корабльова А.І., к.б.н., доц., Шматков Г.Г., д.б.н., проф., Наривська Ю.А., студентка ДВНЗ «Придніпровська державна академія будівництва та архітектури» (м. Дніпро) Забруднення дніпровської води органічними речовинами на верхній ділянці Запорізького водосховища і його екологічні наслідки охорона гідросфери від антропогенного впливу 05.10.17
6 TIHON Aliona „Nicolae Testemitanu” State University of Medicine and Pharmacy of the Republic of Moldova, Department of General Hygiene Влияние загрязнения воздуха на здоровье населения охорона атмосфери від антропогенного впливу 05.10.17
7 Іon М. Бахнарел, Аlina І. Фердохлeб, Володимир П. Бебих Національний Центр Громадського Здоров`я Республіка Молдова, Кишинів Здорові робочі місця як частина екологічної системи управління регіональною екологічною безпекою 05.10.17
8 Дмитриков В.П., д.т.н., проф., Бурлака А.О., к.т.н., доц., Полтавська державна аграрна академія Системи екологічного моніторингу: особливості проектування охорона гідросфери від антропогенного впливу 05.10.17
9 Чемерис І.А., к.б.н., доц., Бур`ян Р.В., студент Черкаський державний технологічний університет Діагностика стану середовища міста за вмістом фенольних сполук в листках деревних рослин охорона атмосфери від антропогенного впливу 05.10.17
10 Шматков Г.Г., д.б.н., проф., Корабльова А.І., к.б.н., доц., Прокоф’єв І.Б., старший преподавач ДВНЗ «Придніпровська державна академія будівництва та архітектури» (м. Дніпро) Проблеми екореконструкції ландшафтів у повоєнний час управління регіональною екологічною безпекою 05.10.17
11 Катков М. В., к. т.н., доц., Харківський національний університет міського господарства імені О. М. Бекетова (ХНУГХ), Україна, Юрченко А. І., завідувач лабораторією, Науково-дослідна установа «Український науково- дослідний інститут екологічних проблем »(УкрНДІЕП), Україна. Конфігурація і маса забруднення грунту пестицидами на місцях складів їх колишнього зберігання. управління регіональною екологічною безпекою 05.10.17
12 Шаманський С. Й., к.т.н., Бойченко С. В., д.т.н., проф., Павлюх Л. І., к.т.н.,доц. Національний авіаційний університет, Київ, Україна Очищення стічних вод за допомогою мікроводоростей охорона гідросфери від антропогенного впливу 05.10.17
13 Несін А. В., Маврикін Є. О., Зоріна О. В. Товариство з обмеженою відповідальність "АКВАМЕХАНІКА" Перспективи застосування установок фізико-хімічного оброблення води та стоків на базі окислюючого реактора "Aqua-OR" в системах забезпечення екологічної безпеки обєктів різного призначення управління регіональною екологічною безпекою 05.10.17
14 Кулик М.П., к.т.н. доц. Івано-Франківський національний університет нафти і газу, Україна Кравець Т.Ю., к.т.н., доц. Національний університет ”Львівська політехніка ”, Україна Можливі способи підвищення ефективності спалювання органічного палива проблеми поводження з відходами 04.10.17
15 (Караванович Х.Б. Івано-Франківський національний технічний університет нафти і газу, аспірант) Використання ландшафтного картографування для управління екологічною безпекою нафтових родовищ управління регіональною екологічною безпекою 04.10.17
16 Бездєнєжних Л.А., к.т.н., доцент, Куліш А.І., магістр Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського, Україна Удосконалення методики одержання наноструктурованих адсорбентів з рослинних відходів проблеми поводження з відходами 04.10.17
17 Ящук Л.Б. к.х.н., доцент Штанніков В.І., студент Черкаський державний технологічний університет Вплив на довкілля виробничих процесів у добувній галузі (на прикладі ВАТ «Дашуківські бентоніти») охорона атмосфери від антропогенного впливу 03.10.17
18 Радовенчик Я.В., к.т.н., ст. викладач, Сенькова К.С., студент Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут ім. Ігоря Сікорського», Україна Переваги та недоліки сміттєспалювальних заводів проблеми поводження з відходами 03.10.17
19 Радовенчик Я.В., к.т.н., ст. викладач, Руденко І.П., студент Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут ім. Ігоря Сікорського», Україна Проблеми річок в Чернігівській області охорона гідросфери від антропогенного впливу 03.10.17
20 Пасенко А.В., к.т.н., доц., Сакун О.А., к.т.н., Никифорова О.О., ст. викл., Карлик О.І, студ.. Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського Активний мул у виробництві добрив проблеми поводження з відходами 03.10.17
21 Пасенко А.В., к.т.н., доц., Сакун О.А., к.т.н., Карлик О.І., Пасенко Д.В. Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського Осади стічних вод як сировинна база альтернативної енергетики проблеми поводження з відходами 03.10.17
22 Пасенко А.В., к.т.н., доц., Никифорова О.О., Каминіна М.Ю., Пасенко Д.В. Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського Сучасні технології утилізації осадів стічних вод управління регіональною екологічною безпекою 03.10.17
23 Святенко А.І., к.т.н., доц., Стеценко Д.Д., студ., Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського Особливості поводження з токсичними промисловими відходами управління регіональною екологічною безпекою 03.10.17
24 Дейна І.П., ст.викл., Панов Г.О., студ., Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського Дослідження рівня шумового забруднення в межах селітебної забудови міста Кременчука управління регіональною екологічною безпекою 03.10.17
25 Загоруйко Н.В., к.б.н., доц., Жейда С.В., магістр Значення формування стратегії сталого розвитку місцевих громад для досягнення екологічної безпеки регіонів на прикладі Черкаської області управління регіональною екологічною безпекою 03.10.17
26 Гвоздяк П.І., д.б.н., професор Інститут колоїдної хімії та хімії води ім. А.В. Думанського НАН України Біологічна охорона водних об`єктів від антропогенного впливу охорона гідросфери від антропогенного впливу 03.10.17
27 Богданюк І.В., Крайнов І.П., д.т.н., проф., Сабадаш В.В., Харківський науково-дослідний інститут судових експертиз ім. Бокаріуса, м. Харків Проблеми судової інженерно-екологічної експертизи промислових об’єктів управління регіональною екологічною безпекою 03.10.17
28 Крайнов І.П., д.т.н., проф., Крилюк В.М., Харківський науково-дослідний інститут судових експертиз ім. Бокаріуса, м. Харків Вплив рухомого складу залізниці на оточуюче середовище управління регіональною екологічною безпекою 03.10.17
29 Кундельська Т.В., асистент кафедри екології, Івано-Франківський національний технічний університет нафти і газу Оцінка впливу електромагнітного та візуального забруднення на населення урбосистеми міста Івано-Франківська управління регіональною екологічною безпекою 03.10.17
30 Лялюк-Вітер Г.Д., к.б.н., доц. Івано-Франківський національний технічний університет нафти і газу До питання оцінки антропогенного впливу діяльності DТЕК Бурштинська ТЕС на атмосферне повітря охорона атмосфери від антропогенного впливу 03.10.17
31 Крайнов І. П., д.т.н., професор Харківський науково-дослідний інститут судових експертиз Семенец О.С. Міністерство екології та природних ресурсів України Основні концептуальні засади стратегії управління відходами в Україні до 2030 р. проблеми поводження з відходами 02.10.17
32 Кочанов Е. О., к.військ.н., доц. Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна Визначення показників екологічної небезпеки від використання застарілого промислового обладнання й функціонування військової індустрії управління регіональною екологічною безпекою 02.10.17
33 Шмандій В.М., проф., д.т.н., Закревська А.С., магістрант, Шевченко В.П., студ., Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського, Україна Особливості управління екологічною безпекою при впливі техногенних землетрусів управління регіональною екологічною безпекою 02.10.17
34 Шмандій В.М., проф., д.т.н., Сенченко А.В., магістрант, Шевченко О.П., студ., Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського, Україна Стан екологічної безпеки населених пунктів Полтавської області управління регіональною екологічною безпекою 02.10.17
35 Антонов А. В. к.т.н. Державний заклад "Державна екологічна академія післядипломної освіти та управління"Міністерства екології та природних ресурсів України, професор кафедри екологічного аудиту та експертизи 1.Деякі проблемні питання забезпечення екологічної безпеки під час пожеж та надзвичайних ситуацій. управління регіональною екологічною безпекою 02.10.17
36 Бездєнєжних Л.А., к.т.н., доц., Панджарашвілі О.Г., магістр Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського Визначення тимчасової допустимої концентрації пестицидів у продуктах харчування управління регіональною екологічною безпекою 02.10.17
37 Зоріна О.В., к.б.н, с.н.с. ДУ "Інститут громадського здоров`я ім. О.М.Марзєєва НАМНУ" До питання імплементації Директиви 98/83/ЄС щодо води, призначеної для споживання людиною управління регіональною екологічною безпекою 02.10.17
38 Святенко А.І., к.т.н., доц., Гончар О.О., студент, Кременчуцький національний університет імені М. Остроградського Шляхи вдосконалення анаеробно-аеробного процесу біологічного очищення стічних вод управління регіональною екологічною безпекою 02.10.17
39 Корабльова А.І., к.б.н., доц., Шматков Г.Г. д.б.н., проф., Благініна О.О., студ., ДВНЗ Придніпровська державна академія будівництва та архітектури, м. Дніпро Забруднення дніпровської води важкими металами на верхній ділянці Запорізького водосховища і його екологічні наслідки управління регіональною екологічною безпекою 02.10.17
40 Шмандій В.М., д.т.н., проф., Кушніренко А.А., студ., Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського Стан екологічної небезпеки та її вплив на здоров`я населення у промисловому регіоні управління регіональною екологічною безпекою 02.10.17
41 Юрченко А. І. Науково-дослідна установа "Український науково-дослідний інститут екологічних проблем", завідувач лабораторії природоохоронних засобів в агропромисловому та паливно-енергетичному комплексах Управління екологічною безпекою в регіонах рисосіяння управління регіональною екологічною безпекою 02.10.17
42 Дудка Г. Ю., к.х.н. Новохатько О. В. Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського Шляхи використання сироватки на молочному підприємстві управління регіональною екологічною безпекою 02.10.17
43 Степова О.В., к.т.н., доц., Паращієнко І.М., к.т.н., доц. Полтавський національний технічний університет імені Юрія Кондратюка МОДЕЛЮВАННЯ ПРОЦЕСУ КОРОЗІЇ СТАЛЕВИХ НАФТОПРОВОДІВ З МЕТОЮ ПІДВИЩЕННЯ ЕКОЛОГІЧНОЇ БЕЗПЕКИ управління регіональною екологічною безпекою 02.10.17
44 Антонов А.В., к.т.н., професор кафедри екологічного аудиту та експертизи Державний заклад "Державна екологічна академія післядипломної освіти та управління Деякі питання термінології у сфері екологічної безпеки управління регіональною екологічною безпекою 02.10.17
45 Корцова О.Л., ст. викл., Волошина В.Г., магістр Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського Особливості встановлення розмірів зон активного забруднення атмосферного повітря від групи промислових підприємств охорона атмосфери від антропогенного впливу 01.10.17
46 Сироватіна Н.Л., студентка, Солошич І.О., к.пед.н., доц. Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського Заходи щодо зниження рівня екологічної небезпеки на гідросферу підприємств пекарської промисловості охорона гідросфери від антропогенного впливу 01.10.17
47 Потебна Д.В., Солошич І.О., к.пед.н., доц., Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського Комплексні заходи щодо забезпечення екологічної безпеки підприємства з виробництва комбінованих кормів управління регіональною екологічною безпекою 01.10.17
48 Харламова О. В., л.т.н., доц., Лесик Н. А. магістрант Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського Застосування відходів агропромислового комплексу для одержання продукції цільового призначення проблеми поводження з відходами 01.10.17
49 Алєксєєва Т.М., к.геогр. н., Бібічева С., магістр Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського Дослідження захворюваності дітей м. Кременчук як прояву екологічної небезпеки управління регіональною екологічною безпекою 01.10.17
50 Лейбович Л.І., к.т.н., с.н.с., Пацурковський П.А., асистент Національний університет кораблебудування ім. адм. Макарова Екологічні проблеми використання осаду біологічних очисних споруд проблеми поводження з відходами 30.09.17
51 Кожура Олег Вікторович, к.х.н, доц. Дерімова Альона Вадимівна, ас. Ткаченко Дмитро Володимирович , ст. ДВНЗ «Український Державний Хіміко-Технологічний Університет» пр. Гагаріна, 8, Дніпро, Україна, 49005 Утилізація відходів титанової галузі з отриманням реагентів для очистки стічних вод від фосфатів та зважених речовин проблеми поводження з відходами 30.09.17
52 Святенко А.І., к.т.н., доц., Рубайко А.В., студ. Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського Характеристика антропогенного впливу на р. Хорол внаслідок скиду зливових стічних вод з території м. Миргород охорона гідросфери від антропогенного впливу 30.09.17
53 Рильський О.Ф., д.б.н., проф., Домбровський К.О., к.б.н., доц., Югріна А.М., магістр, Місірук М.О., магістр Запорізький національний університет Використання штучного волокнистого носія в біотехнології очищення промислових стоків. охорона гідросфери від антропогенного впливу 30.09.17
54 Шуплат Т.І. здобувач, Національний лісотехнічний університет України, Попович В.В., доц. к.с.-г. наук Львівський державний університет безпеки життєдіяльності Cолестійкість видів роду Juniperus L. у міських екосистемах охорона атмосфери від антропогенного впливу 30.09.17
55 Хрутьба В.О., д.т.н., доц.,Вайганг Г.О., к.т.н., Родная Д.О., студентка Національний транспортний університет, м.Київ, Україна Аналіз екологічної небезпеки при капітальному ремонті магістральних трубопроводів управління регіональною екологічною безпекою 30.09.17
56 Новохацька Н. А., к.т.н., Загородня С. А., к.т.н., Триснюк Т. В., к.т.н. Інститут телекомунікацій і глобального інформаційного простору НАН України, Україна Дослідження екологічного стану локальної геоекосистеми із застосуванням геоінформаційних технологій управління регіональною екологічною безпекою 30.09.17
57 Вайганг Г.О., к.т.н., доц., Доброніченко К.С., студентка Національний транспортний університет, м. Київ, Україна Комплексна екологічна оцінка стану придорожнього середовища автомагістралей м. Києва охорона атмосфери від антропогенного впливу 30.09.17
58 Вайганг Г.О., к.т.н., доц., Мельник М.М., студентка Національний транспортний університет, м. Київ, Україна Стратегічна екологічна оцінка впливу діяльності ПАТ «УКРПЛАСТИК» на довкілля управління регіональною екологічною безпекою 30.09.17
59 Вайганг Г.О., к.т.н., доц., Притика К.О., студентка Національний транспортний університет, м. Київ, Україна Оцінка та прогнозування впливу транспортного потоку на стан шумового забруднення автомагістралей м. Києва охорона атмосфери від антропогенного впливу 30.09.17
60 Вайганг Г.О., к.т.н., доц., Перетятько Н.А., студентка Національний транспортний університет, м. Київ, Україна Підвищення рівня екологічної безпеки підприємства за допомогою оптимізації транспортної логістики управління регіональною екологічною безпекою 30.09.17
61 Орфанова М.М., к.т.н., доц. Івано-Франківський національний технічний університет нафти і газу Поводження з побутовими відходами на території бурових майданчиків проблеми поводження з відходами 29.09.17
62 Кондратенко О.М., к.т.н., доцент кафедри прикладної механіки, Бігун С.М., сержант сл. ЦЗ, курсант, Національний університет цивільного захисту України Розробка моделі експлуатації поршневого двигуна внутрішнього згоряння пожежного автомобіля охорона атмосфери від антропогенного впливу 29.09.17
63 Кондратенко О.М., к.т.н., доцент кафедри прикладної механіки, Семчук В.М., рядова сл. ЦЗ, курсант, Національний університет цивільного захисту України Аналіз критеріальних апаратів для оцінювання рівня екологічної безпеки процесу експлуатації автотранспортних засобів охорона атмосфери від антропогенного впливу 29.09.17
64 Гринюк В.І., аспірант Івано-Франківський національний технічний університет нафти ігазу Самоочищенння річок Карпатського регіону в умовах впливу нафтогазової промисловості управління регіональною екологічною безпекою 29.09.17
65 Уткіна К.Б., к.г.н., доц. Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна Управління відходами на регіональному рівні проблеми поводження з відходами 29.09.17
66 Поліщук Д.В., к.т.н., головний інженер ПП "ВО "Машинобудівний завод" Проблеми зниження рівня шуму відцентрових та осьових вентиляторів охорона атмосфери від антропогенного впливу 29.09.17
67 Михайлюк Ю.Д., к.т.н., доц., Базунова К.В. студент Івано-Франківський національний технічний університет нафти і газу Охорона водних об’єктів від антропогенного впливу охорона гідросфери від антропогенного впливу 29.09.17
68 Кондакова О.Г., аспірант, Бойченко С.В., професор, д.т.н., Шкільнюк І.О., завідувач випробувальної інтерактивної лабораторії «Авіатест», Дідух О.П., завідувач лабораторії альтернативних моторних палив, Національний авіаційний університет, Україна Екологічні авіаційні палива з аліфатичними спиртами охорона атмосфери від антропогенного впливу 29.09.17
69 Уткіна К.Б., к.г.н., доц., Тітенко Г.В., к.г.н., доц., Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна Європейські інструменти екологічної політики та менеджменту управління регіональною екологічною безпекою 29.09.17
70 Тітенко Г.В., к.г.н., доц.(1), Уткіна К.Б., к.г.н., доц.(1), Anton Shkaruba, PhD(2) 1-Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна 2- Central European University Проект Jean Monnet «Інструменти екологічної політики ЄС – INENCY»: нові можливості для української освіти управління регіональною екологічною безпекою 29.09.17
71 Кулікова Д.В., к.т.н. Державний вищий навчальний заклад "Національний гірничий університет" До питання вибору й обгрунтування технологічної схеми очищення шахтних вод охорона гідросфери від антропогенного впливу 29.09.17
72 Кондратенко І.П., Ст. викл. каф. ЕтаПТ Одеська національна академія харчових технологій Комплексна оцінка і прогнозування впливу на довкілля хлібопекарського виробництва. управління регіональною екологічною безпекою 29.09.17
73 Головач К.В., студент Національний технічний університет України "Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського" Видалення іонів Мn з водних розчинів природним матеріалом Calcite охорона гідросфери від антропогенного впливу 29.09.17
74 Школьний М.П., к.т.н., доц., Бортняк О.М., к.т.н., Долішний Б.В., к.т.н., доц., Кулик М.П., к.т.н., доц. Івано-Франківський національний технічний університет нафти і газу Регенерація водозабірних свердловин вибухом газоповітряних сумішей охорона гідросфери від антропогенного впливу 29.09.17
75 Вовк О.О., д.т.н., проф., Яковлєва А.В., к.т.н., доц., Гладишева В.О., аспірант.,Бойченко Сергій, д.т.н., Національний авіаційний Університет. проф. Лейда Казимир. Жешувський технологічний університет, Фітковський Н.І. ТОВ «КСМ "ПРОТЕК" Екологічні характеристики альтернативних авіаційних палив на основі відновлюваної сировини управління регіональною екологічною безпекою 29.09.17
76 Кожемякін Г.Б., к.т.н., доц., Троїцька О.О., к.б.н., с.н.с., Матяшева О.Б., аспірант Запорізька державна інженерна академія, Україна Підвищення екологічної безпечності та поживності сої шляхом мікронізації (обробки ІЧ–випромінюванням) проблеми поводження з відходами 29.09.17
77 Федорова Г.В., к.х.н., доц., Шалоумов Ю. М,, студент 3 курсу Одеський державний екологiчний унiверситет Оцiнка якостi повiтря мicт Украiни бiоiндикацiйним методом зi застосуванням математичноi cтатистики охорона атмосфери від антропогенного впливу 29.09.17
78 Шкіца Л.Є., д.т.н., проф., Яцишин Т.М., к.т.н. Івано-Франківський національний технічний університет нафти і газу Оптимізація природоохоронних заходів на окремих об`єктах нафтогазового комплексу охорона атмосфери від антропогенного впливу 29.09.17
79 Бойченко М. С., аспірант, Вовк О. О., д.т.н., професор, Національний університет «Київський політехнічний інститут ім. Ігоря Сікорського», Україна, Гладишева В. О., аспірант, Національний авіаційний університет, Україна Особливості поводження з фармацевтичними відходами управління регіональною екологічною безпекою 28.09.17
80 Костенко В.К., д.т.н, проф., Зав`ялова О.Л., к.т.н., доц., Сурженко А.М., к.т.н., доц., Чепак О.П. аспірант Донецький національний технічний університет, Україна Експериментальне визначення оптимального температурного режиму росту гідробіонтів на прикладі очерету звичайного управління регіональною екологічною безпекою 28.09.17
81 Бондар М. Державна екологічна академія післядипломної освіти та управління Мальований М., д.т.н., проф, Національний університет «Львівська політехніка» Управління екологічною безпекою сельбищних територій в умовах розвитку зсувних процесів (на прикладі Київської промислово-міської агломерації) управління регіональною екологічною безпекою 28.09.17
82 Мальований М.С., д.т.н., проф, Національний університет «Львівська політехніка» Вакал С.В. , к.т.н., доц., Вакал В.С., к.т.н. Державне підприємство «Сумський державний науково-дослідний інститут мінеральних добрив та пігментів» Місцева фосфатна сировина для виробництва екологічно безпечних добрив управління регіональною екологічною безпекою 28.09.17
83 Семчук Я.М.,д.т.н.,проф.,Балан О.С.,аспірант. Івано-Франківський університет нафти і газу Одоризація газів та вплив вуглеводневих газів на організм людини управління регіональною екологічною безпекою 28.09.17
84 Єрмаков В.М., к.т.н., доц., Державна екологічна академія післядипломної освіти та управління, директор Центру еколого-ресурсного відновлення Донбасу Інженерно-технічне моделювання щодо забезпечення екологічної безпеки середовища проживання населення навколо вугільних шахт України управління регіональною екологічною безпекою 28.09.17
85 Голік Ю.С., к.т.н., проф., Ілляш О.Е., к.т.н. доц. Полтавський національний технічний університет імені Юрія Конгдратюка Войтенко А.В. експерт Східно-Європейського центру Університету Хоенхайм (Німеччина) Нові Екологічні програми Полтавщини - новий рівень екобезпеки регіону управління регіональною екологічною безпекою 28.09.17
86 Кривенко Г. М., к.т.н., доц., Федишин А. Г., студент Івано-Франківський національний технічний університет нафти і газу, Україна Аварійні втрати нафти через дефектні отвори в промислових трубопроводах управління регіональною екологічною безпекою 28.09.17
87 Триснюк В.М.,д.т.н.,с.н.с. Інститут телекомунікацій та глобального інформаційного просторуНАН України, м. Київ, Екологічний потенціал техноприродних екосистем Тернопілля управління регіональною екологічною безпекою 28.09.17
88 Алєксєєва Т.М., к.геогр. н., Лазаренко А.Ю., магістр Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського Кислотна деградація грунтів Полтавської області управління регіональною екологічною безпекою 28.09.17
89 Некос А. Н. д.геогр.наук, проф., Тітенко Г. В. канд. геогр. наук, доц., Максименко Н. В. канд. геогр. наук, доц., Уткіна К. Б. канд. геогр. наук, доц., Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна Марек Франкович проф. Ягеллонский університет (Польща) Впровадження результатів проекту "Рамка кваліфікацій в галузі наук про навколишнє середовище в українських університетах - QANTUS" у процесі підготовки фахівців-екологів управління регіональною екологічною безпекою 28.09.17
90 Михайлюк Ю.Д., к.т.н., доц., Михайлюк І.Р., к. пед.н., доц. Івано-Франківський національний технічний університет нафти і газу, Україна Антропогенний вплив компресорних станцій магістральних газопроводів на повітряний басейн охорона атмосфери від антропогенного впливу 28.09.17
91 Бахарєв В.С., к.т.н., доц. Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського Моделі інформаційної технології та підтримки прийняття рішень в системі муніципального моніторингу атмосферного повітря управління регіональною екологічною безпекою 28.09.17
92 Бредун В.І., к.т.н., доцент Полтавський національний технічний університет імені юрія Кондратюка Геотехнічні аспекти формування екологічної небезпеки об’єктів нафтогазового комплексу управління регіональною екологічною безпекою 28.09.17
93 Фролова Л.А., к.т.н., доц., Кулагіна С .Й., магістр, Бриль С.В., магістр ДВНЗ Український державний хіміко-технологічний університет, Україна Дослідження процесу очищення нікельвміщуючих стічних вод феритним методом під дією ультразвуку проблеми поводження з відходами 28.09.17
94 Голік Ю.С., к.т.н., професор, Ганошенко О.М., ст. викладач Полтавський національний технічний університет імені Юрія Кондратюка Зменшення забруднюючих речовин при утилізації відпрацьованих автомобільних масляних фільтрів проблеми поводження з відходами 28.09.17
95 Желновач Г.М., к.т.н., доц., Харківський національний автомобільно-дорожній університет, Україна, Уаттара Х., магістрант (Кот-Д’Івуар) Аналіз нормативних вимог щодо умов складування промислових відходів на території підприємства проблеми поводження з відходами 27.09.17
96 Гарбуз А.Г., ст.викл. Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна Оцінка екологічного ризику рекреаційних зон міста Харкова управління регіональною екологічною безпекою 27.09.17
97 Щербань В.В., к.т.н., Четвертак Т.В., к.т.н., Державний науково-дослідний інститут хімічних продуктів м. Шостка Утилізація боєприпасів з мінімальним екологічним навантаженням на навколишнє середовище управління регіональною екологічною безпекою 27.09.17
98 Архипова Л.М., д.т.н., проф., завідувач кафедри туризму; Мандрик О.М., д.т.н., проф., проректор з науково-педагогічної роботи; Івано-Франківській національний технічний університет нафти і газу Інформаційне забезпечення використання відновлюваних джерел енергії для сталого розвитку об’єднаних територіальних громад управління регіональною екологічною безпекою 27.09.17
99 Гончаренко Т.П., к.х.н.,доц., Жицька Л.І., к.б.н., доц. Черкаський державний технологічний університет, доценти кафедри екології Оцінка рівня неканцерогенного ризика для здоров’я населення від забруднення атмосферного повітря на території м. Черкаси управління регіональною екологічною безпекою 27.09.17
100 Шелудченко Л.С., к.т.н., доц. Подільський державний аграрно-технічний університет Екологічна безпека автодорожньої мережі, як термодинамічної системи управління регіональною екологічною безпекою 27.09.17
101 Гєнова А.В., Бездєнєжних Л.А., к.т.н., доц., Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського Трутовик справжній (Fomes fomentarius) - альтернативне джерело отримання хітозану охорона гідросфери від антропогенного впливу 27.09.17
102 Троїцька О.О., к.б.н., с.н.с., Бєлоконь К.В., к.т.н., доц., Манідіна Е.А., к.т.н., Філіппов П.Д., студент Запорізька державна інженерна академія Основні аспекти екологічно-безпечного поводження з відходами пивоваріння при утилізації у «могильниках» проблеми поводження з відходами 27.09.17
103 Вамболь С.О., д.т.н., проф., завідувач кафедри прикладної механіки, Іщук К.І., Іскандеров А. (Туркменістан) Національний університет цивільного захисту Методи індикації виникнення пожеж у місцях зберігання відходів охорона атмосфери від антропогенного впливу 26.09.17
104 Зацерклянний М.М., к.т.н., доц., Ляшенко К.І., магістр Одеська національна академія харчових технологій «Шляхи зменшення антропогенного впливу підприємств галузі хлібопродуктів на атмосферу» охорона атмосфери від антропогенного впливу 26.09.17
105 Гільов В.В., к.т.н., доц., Ткач Н.О., к.т.н., доц., Трошин М.Ю., старший викладач, Бойко А.О., студент ДВНЗ «Придніпровська державна академія будівництва та архітектури» Реконструкція екологічно порушених урбанізованих територій шляхом озеленення управління регіональною екологічною безпекою 26.09.17
106 Радовенчик В. М., д.т.н., проф., Нещерет Т. С., студент Національний технічний університет України “Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського”, Україна Використання завантаження із часток карбонату кальцію для видалення із води іонів важких металів охорона гідросфери від антропогенного впливу 26.09.17
107 Чемерис І.А., к.б.н., доц., Дігтяренко Л.В., студент Черкаський державний технологічний університет Оцінка стану р. Золотоношка за санітарно-мікробіологічними показниками охорона гідросфери від антропогенного впливу 26.09.17
108 Вамболь В. В, д.т.н., доц., Рашкевич Н. В., аспірант Національний університет цивільного захисту України, Україна Вибір системи виявлення скритої небезпеки для атмосферного повітря від техногенних об’єктів охорона атмосфери від антропогенного впливу 26.09.17
109 Масікевич А.Ю, к.т.н., доц., Масікевич Ю.Г., д.б.н., проф., Мислицький В.Ф., д.б.н., проф.,Бурденюк І.П., к.м.н., ст. викл., Жуковський О.М, к.мед.н., Буковинський державний медичний університет, Яремчук В.М., Націонольний природний парк " Вижницький" , директор Еколого-гігієнічна характеристика басейну річки Сірет охорона гідросфери від антропогенного впливу 26.09.17
110 Масікевич Ю.Г., д.б.н., проф., Буковинський державний медичний університет, Колотило М.П., Національний природний парк " Вижницький", Скригунець С.Д., Чернівецька міська рада Санітарно-екологічні та організаційні передумови розвитку рекреаційної діяльності на території Національного природного парку " Вижницький" управління регіональною екологічною безпекою 26.09.17
111 Радіонов О.В., к.т.н. ТОВ "Науково- виробниче впроваджувальне підприємство "Ферогідродинаміка" Системний аналіз техногенної безпеки ущільнюючих систем електродвигунів управління регіональною екологічною безпекою 26.09.17
112 Фалько В.В. , к.т.н., ст.викл., Сумський державний університет, Зінченко В.Ю. спеціаліст управління ЗЕЗ та ВД, Сумська торгово-промислова палата Алгоритм рішення задачі оцінки екологічного ризику для людини від групи точкових джерел викидів охорона атмосфери від антропогенного впливу 26.09.17
113 Черниш Є. Ю., к.т.н., докторант Сумський державний університет Утилізація фосфогіпсу з виробництвом біокомпозитних матеріалів для систем захисту навколишнього середовища проблеми поводження з відходами 26.09.17
114 Erwin Binner, PhD(Tech.) University of Natural Resources and Life Sciences POSSIBILITIES OF THE DIVERSIFICATION OF FUELS FOR DISTRICT HEATING BOILERS проблеми поводження з відходами 25.09.17
115 Knapczyk A., PhD(Tech.), Klapa P. , PhD(Tech.) University of Agriculture in Krakow, Poland ANALYSIS OF THE QUALITY PARAMETERS OF BRIQUETTE MADE FROM BIOMASS управління регіональною екологічною безпекою 25.09.17
116 Toneva D., Assoc. Prof. Technical University -Varna, Bulgaria WASTEWATER TREATMENT OF OIL REFINERY OBJECT IN THIN-LAYER TANK WITH THE PREVIOUS ELECTRO TREATMENT охорона гідросфери від антропогенного впливу 25.09.17
117 Kordas O., PhD(Tech.) KTH Roayl Institute of Technology (Швеція) Prospects for improving the biological treatme nt of wastewater treatment plants (Швеція) охорона гідросфери від антропогенного впливу 25.09.17
118 Радовенчик Я.В., к.т.н., ст. викл., Набокіна О.Т., студент, Радовенчик В.М., д.т.н., проф. Національний технічний університет України “Київський політехнічний інститут ім. Ігоря Сікорського” Інтенсифікація процесів випаровування матеріалами з капілярними властивостями охорона гідросфери від антропогенного впливу 25.09.17
119 Канда Марія Іванівна, Одноріг Зоряна Степанівна Використання курячого посліду як органічного гранульованого добрива проблеми поводження з відходами 25.09.17
120 Буц Юрій Васильович, к.геогр.н., доцент, завідувач кафедри природоохоронних технологій, екології та безпеки життєдіяльності Харківського національного економічного університету ім. С. Кузнеця; Крайнюк Олена Володимирівна, к.т.н.,доц., доцент кафедри метрології та безпеки життєдіяльності Харківського Економічні механізми забезпечення екологічної безпеки видобувних регіонів управління регіональною екологічною безпекою 25.09.17
121 Матухно О.В., к.т.н., доц., Саввін О.В., к.т.н., доц. Національна металургійна академія України Зелена економіка – шлях підвищення еколого-економічної безпеки підприємств управління регіональною екологічною безпекою 25.09.17
122 Колосков В.Ю., к.т.н., доц., Виноградова Н.О. Національний університет цивільного захисту України Системний підхід до виявлення джерел техногенно-екологічної небезпеки місць зберігання відходів проблеми поводження з відходами 25.09.17
123 Колосков В.Ю., к.т.н., доц., Нужна К.С. Національний університет цивільного захисту України Комплексне оцінювання наслідків пожеж у місцях зберігання відходів за показником рівня екологічного резерву проблеми поводження з відходами 25.09.17
124 Холоденко Т. Ф., здобувач кафедри екології та технологій захисту навколишнього середовища, ДВНЗ «Національний гірничий університет» Прогноз выбросов оксида углерода в атмосферу при проведении взрывных работ в карьерах с учетом плотности используемых эмульсионных взрывчатых веществ марки «ЕРА» охорона атмосфери від антропогенного впливу 24.09.17
125 Мельник Олена Сергіївна, к.т.н., доц., зав. каф. безпеки життєдіяльності, фізичного виховання та здоров`я людини, Глухівського національного педагогічного університету ім. О. Довженка Європейсьий виклик для України управління регіональною екологічною безпекою 23.09.17
126 Колесник В.Є., д.т.н., проф., Павличенко А.В., к.б.н., доц., завідувач кафедри, ДВНЗ «Національний гірничий університет», Україна Методика оцінки рівня екологічної небезпеки промислових об’єктів та виробничих технологій управління регіональною екологічною безпекою 23.09.17
127 Рогуля А.С., викладач, Львівський державний університет безпеки життєдіяльності Попович В.В., доцент, Львівський державний університет безпеки життєдіяльності Характеристика, сміттєзвалищ як територій масового скупчення птахів. проблеми поводження з відходами 23.09.17
128 Гапало А. І., ГУ ДСНС України у Львівській області, Попович В. В., доцент, Львівський державний університет безпеки життєдіяльності Еколого-пірологічна небезпека спалювання лучної рослинності охорона атмосфери від антропогенного впливу 21.09.17
129 Ляшок Я.О., д.е.н., к.т.н., ректор, Подкопаєв С.В., д.т.н., проф., Повзун О.І., к.т.н., доц., Бесараб К.П., магістрант Донецький національний технічний університет Природоохоронні технології використання відходу металургійної промисловості - відсіву дроблення відвальних мартенівських шлаків проблеми поводження з відходами 21.09.17
130 Нагорнюк О.М., канд.с-г. наук, доцент КВНЗ “Вінницька академія неперервної освіти” Стан сучасного екологічного управління в агросфері управління регіональною екологічною безпекою 20.09.17
131 Маджд С. М., к.т.н., доц., Панченко А. О., студент, Кальницька Д. Д., студентка, Бондар А. М., студентка Національний авіаційний університет МЕХАНІЗМИ ПІДВИЩЕННЯ РІВНЯ ЕКОЛОГІЧНОЇ БЕЗПЕКИ ГІДРОЕКОСИСТЕМ ЗОНИ ВПЛИВУ АВІАЦІЙНИХ ПІДПРИЄМСТВ охорона гідросфери від антропогенного впливу 20.09.17
132 Задунай О.С., Азаров І.С., Державний науково-дослідний інститут спеціального зв`язку та захисту інформації, начальник центру, Національний авіаційний університет, студент Методи радіаційного контролю радіоактивного забруднення навколишнього середовища за допомогою безпілотного радіокерованого засобу управління регіональною екологічною безпекою 19.09.17
133 Протасенко О.Ф., к.т.н., доц., Івашура А.А., доц., к.с.-г.н., доц. Харківський національний економічний університет імені Семена Кузнеця Еколого-економічні аспекти формування екологічної безпеки управління регіональною екологічною безпекою 18.09.17
134 Древицька Н.Ю., асистент кафедри безпеки життєдіяльності Івано-Франківського національного технічного університету нафти і газу Екологічна безпека при експлуатації нафтових і газових родовищ управління регіональною екологічною безпекою 12.09.17
135 Михайлова Є.О., к.т.н., доц. Харківський національний економічний університет імені Семена Кузнеця Питання екологічної безпеки виробництва кальцинованої соди проблеми поводження з відходами 11.09.17
136 Сидоренко В.Л., к.т.н., доц., Демків А.М., Середа Ю.П., Інститут державного управління у сфері цивільного захисту; Азаров І.С., Національний авіаційний університет Аналіз методів математичного моделювання екологічної безпеки. управління регіональною екологічною безпекою 07.09.17
137 Сидоренко В.Л., к.т.н., доц., Демків А.М., Середа Ю.П., інститут державного управління у сфері цивільного захисту, Азаров І.С., національний авіаційний університет Існуючі підходи до аналізу екологічного ризику управління регіональною екологічною безпекою 07.09.17

KNU © 2018